Właściwość

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Należy jednak w takim przypadku pamiętać o tym, że kosztami czynności komorniczych wykonywanych poza właściwym rewirem (tj. koszty przejazdu, noclegi) ponosi wierzyciel.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. Nr 133, poz. 882) 

ART. 8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński jest właściwy dla przeprowadzenia egzekucji należności i ściągania długów w Braniewie oraz gmin: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta. Docelowym obszarem jest całe woj. pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Dokonując wyboru komornika wierzyciel zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji (ściąganie należności) zawierającego oświadczenie w formie pisemnej, które mówi o tym, że korzysta on z prawa wyboru komornika. Art. 2 pkt. 10 ustęp 19 komornik wybrany przez wierzyciela zawiadamia niezwłocznie o wszczęciu egzekucji lub wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia komorników właściwych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zawiadomienie może być dokonane za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem zawiadomienia jest potwierdzenie transmisji danych. Zgodnie z pkt. 13 tego artykułu komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się (Art 8. pkt. 8 ust. 15).

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności, prowadzonej przez komornika sądowego.

Anwalt im Büro

 

Anwalt im Büro

 

Anwalt im Büro