Kancelaria komornicza w Braniewie. Komornik Sądowy Marek Karpiński


Anwalt im Büro

Komornik sądowy zwany dalej „komornikiem” jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik na własny rachunek wykonuje czynności […]. Prowadzi kancelarię komorniczą, zwaną dalej „kancelarią”.

 

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 882)

ART. 1 ORAZ ART. 3.1, ART. 3a i ART. 5

 

Kancelaria komornicza komornika sądowego Marka Karpińskiego mieści się przy ul. Morskiej 21b  i prowadzi egzekucje komornicze na obszarze swojego rewiru komorniczego odpowiedniego dla właściwego Sądu Rejonowego w Braniewie. Jeśli jednak wierzyciel zawnioskuje o zmianę obszaru rewiru komorniczego istnieje możliwość podjęcia takich działań. Czynności komornicze obejmują postępowania egzekucyjne tj. licytacje nieruchomości i ruchomości, ściąganie długów na wniosek wierzyciela.

 

W świetle ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 882) Art. 2.2 komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Jak reguluje Art. 2 pkt. 3 ustęp 2 komornicy mają za zadanie wykonać w szczególności następujące zadania:

•realizacja tytułów wykonawczych, które zostały wydane na podstawie tytułów egzekucyjnych oraz odrębnych przepisów i które podlegają wykonaniu na drodze egzekucji komorniczej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
• wykonywanie wszelkich orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,

•sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Wnioski niezbędne do przeprowadzenia egzekucji sądowej

W celu rozpoczęcia wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika wierzyciel zobowiązany jest do dostarczenia sądowego tytułu wykonawczego wraz z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym. Gotowe szablony wniosków udostępnione są w sekretariacie kancelarii.

Tytuł wykonawczy wyroku, nakazu zapłaty czy też wyroku musi posiadać dopisek lub pieczątkę z następującą treścią:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności, prowadzonej przez komornika sądowego.